Хичээлд холбогдох заавар.

Хичээлд холбогдох заавар.

  1. Оператор холбогдоно.
  2. Таны skype-ны дуу, дүрс сайн сонсогдож гарч байгааг шалган бэлтгэнэ.
  3. Багшийн илгээсэн хүсэлтийг хүлээн авна.
  4. Багш тан руу холбогдсоноор хичээл эхэлнэ.